Regulamin konkursu „Wiosna”

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą: „1 urodziny”. Celem Konkursu jest wyłonienie jego zwycięzców na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizatorem Konkursu jest Estetyka Paweł Walczak z siedzibą przy al. Bohaterów Września 3/18, 02-389 Warszawa NIP 9512172111.
 3. Fundatorem nagród jest Gabinet Walczak Beauty Point, ul. Dereniowa 9, 02-776 Warszawa, NIP: 9512172111.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069410257946 oraz na Instagram: https://www.instagram.com/walczakbeautypoint/ .
 5. Konkurs odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany ani związany z serwisem Facebook czy Instagram. Wzajemne relacje Użytkownika z Portalem Facebook i Instagram określa umowa łącząca te podmioty. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 6. Konkurs trwa od 02.09.2022 do 15.09.2022. Momentem rozpoczynającym konkurs jest opublikowanie na fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069410257946  oraz na: https://www.instagram.com/walczakbeautypoint/ postu konkursowego, w którym określone jest zadanie, które należy wykonać, aby wziąć udział w konkursie.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.2001.1540 z późn. zm.).

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest użytkownikiem portalu Facebook lub Instagram w chwili zgłoszenia udziału w Konkursie.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn.zm.), na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, publikacji listy Zwycięzców, odbioru Nagród i rozliczenia zryczałtowanego podatku od Nagród.
 3. W zakresie niezbędnym do ogłoszenia listy Zwycięzców w poście na fanpaga https://www.facebook.com/profile.php?id=100069410257946 oraz https://www.instagram.com/walczakbeautypoint/ imiona i nazwiska lub pseudonimy Zwycięzców przetwarza także Fundator.
 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla realizacji prawa do nagrody.
 5. Od Uczestników Konkursu Organizator będzie zbierał dane o ich imieniu i nazwisku i/lub pseudonimie, którym posługują się jako użytkownicy portalu Facebook i Instagram.
 6. Od Zwycięzców Konkursu Organizator zbierze dodatkowo następujące dane:
  a)     adres do korespondencji (wysyłki nagrody)
  b)    numer telefonu
  c)     adres e-mail
  d)    prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL)
  e)     data urodzenia
  f)      nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego.
 7. Dane osobowe Uczestników Organizator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy o ochronie danych osobowych, tzn. umożliwia Uczestnikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Uczestnik ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 9. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Organizatora poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 10. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną zniszczone.
 11. Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia w Konkursie, Uczestnik – obok wpisu konkursowego na FB i na Instagramie (w postaci tekstu, zdjęcia lub filmu video) – zamieszcza komentarz „Akceptuję regulamin” lub o tożsamej treści.

Zasady konkursu

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwają Osoby odpowiedzialne, powołane przez Organizatora (Komisja Konkursowa). Wyboru Zwycięzców Konkursu dokonują 2 osoby wskazane przez Fundatora (Jury).
 2. Uczestnicy mają za zadanie w komentarzach pod postami konkursowymi wstawić komentarz słowny, zrobione przez siebie zdjęcie lub nagrane video opisujące ich receptę na długowieczność.
 3. Przedstawiając Organizatorowi komentarze wskazane w § 3 ust. 2  Uczestnik równocześnie  przekazuje  na rzecz Fundatora autorskie prawa majątkowe (w postaci niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych), jak również udziela bez dodatkowego wynagrodzenia zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie tekstu, zdjęcia lub materiału video na wszelkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności: na stronie internetowej www.walczakbeautypoint.pl, na kanałach FB, instagram oraz YouTube marki Walczak Beauty Point  i w prezentacjach firmowych. Uczestnik oświadcza przy tym, iż treści objęte jego komentarzami nie są obciążone prawami osób trzecich w sposób rodzący ewentualną odpowiedzialność Organizatora na rzecz takich osób.
 4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden raz swój udział w Konkursie.
 5. Niedopuszczalne jest publikowanie przez Uczestnika komentarza, który zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne. Komentarz nie może ponadto naruszać regulaminu portalu Facebook oraz Instagram.
 6. Jury przedstawi Zwycięzców Konkursu nie później niż 16.09.2022. Ogłoszenie nastąpi w formie posta, zamieszczonego na fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069410257946 oraz na Instagram: https://www.instagram.com/walczakbeautypoint/ 

Nagrody

 1. W konkursie nagrodzonych zostanie łącznie 5 (słownie: pięciu) Uczestników. Zwycięzcy Konkursu, wybrani decyzją Jury, nabywają prawo do otrzymania nagrody określonej w ust. 2, o ile spełni dodatkowe wymogi określone w ust. 3.
 2. Nagrodą główną w konkursie jest Złoty Zabieg Hydra Royal o wartości 1798 zł, nagrodami dodatkowymi są 2 zabiegi mezoterapii Hydra Royal Booster o wartości 399 zł brutto, nagrody pocieszenia: 2 x zestaw gadżetów od marki Dives Med (lusterko, 2x cold pack, notes, opaska frotte na włosy).
 3. Zwycięzca jest zobowiązany do skorzystania z zabiegów do końca lutego 2023 roku.
 4. Wartość nagrody jest niepodzielna i nie ulega wymianie na inne zabiegi. Niewykorzystana część nagrody (zabiegi) przepadają.
 5. Uczestnik nabywa prawo do nagrody, o ile łącznie spełni następujące warunki:
  1. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu zgłosi chęć odbioru nagrody wypełniając formularz udostępniony przez Organizatora Konkursu, obejmujący dane niezbędne to wydania i rozliczenia nagrody;
  2. wskaże termin, w którym chce odebrać nagrodę i poddać się zabiegom;
  3. nie dopuścił się złamania któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu.
  4. Uczestnik Konkursu nie uzyskuje prawa do nagrody w przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymogów wskazanych w ust. 3. Jeżeli jednak zostanie stwierdzone naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu – zwłaszcza w skutek czynu zabronionego – już po wydaniu nagrody, to Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia jej zwrotu.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych Nagród na inne cele.
  6. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
  7. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.

Reklamacje

 1. Pytania i skargi dotyczące przebiegu i sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować na adres e-mail: recepcja@walczakbeautypoint.pl w trakcie trwania Konkursu (od 02.09.2022 do 15.09.2022).
 2. Reklamacje dotyczące wyników Konkursu należy kierować na adres e-mail: recepcja@walczakbeautypoint.pl w terminie w terminie 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu (nie później niż 02.10.2022).
 3. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.
 4. Pytania i skargi oraz reklamacje przesłane drogą elektroniczną, w formie wiadomości e-mail, powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód nadesłanie wiadomości.
 5. Pytania i skargi oraz reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 6. Uczestnik zostaje powiadomiony o odpowiedzi Organizatora drogą elektroniczną, w wiadomości e-mail.
 7. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt. 1 i pkt. 2 nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń – w szczególności jeżeli powstają w wyniku przerw w działaniu lub wadliwego działania portalu Facebook i Instagram, czy też infrastruktury lub aplikacji używanych do udziału  w konkursie.
 2. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezprawne działanie Uczestnika, w tym za jakiekolwiek szkody wyrządzone w wyniku jego działania osobom trzecim.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Uczestnikowi nagrody.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia zamieszczania wpisów/komentarzy konkursowych oraz udostępniania wyników Konkursu.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne, powołane przez Organizatora, mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.